Stadgar

Stadgar

LM Ericssons Fotoklubb – Stadgar

 1. ÄNDAMÅL

  Ericssons Fotoklubb är en ideell förening och har till ändamål att verka för fotografi och bildskapande bland Ericssonanställda och andra personer med anknytning till Ericssonkoncernen.

 2. MEDLEMSKAP

  Berättigad att vara medlem är den som är anställd inom eller är pensionerad från Ericssonkoncernen. Medlem som blivit uppsagd eller vars verksamhet inom bolaget avyttrats får kvarstå som medlem.

  Person som har varit anställd inom Ericssonkoncernen kan, efter godkännande av styrelsen, godkännas som medlem.

  Inträde begärs skriftligen hos styrelsen.

  Utträde anmäles skriftligen till styrelsen.

  Styrelsen må utesluta medlem som brutit mot klubbens stadgar, skadat klubbens syften eller ej erlagt avgift inom föreskriven tid.

  Uteslutning kan överklagas, varvid nästkommande medlemsmöte avgör vid sluten omröstning.

  Person vars medlemskap i klubben har upphört, återfår ej eventuellt erlagda avgifter till klubben.

 3. BESLUTANDE ORGAN

  Medlemsmötet är klubbens beslutande organ.

 4. MEDLEMSMÖTEN

  Årsmöte skall hållas senast i mars månad varje år. Skriftlig kallelse till Årsmöte och extra medlemsmöte utfärdas av styrelsen och skall sändas till medlemmarna minst två veckor före mötet. Som skriftlig kallelse räknas e-post.

  Mötesordning för årsmöte:

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande.
  3. Val av sekreterare för mötet.
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
  6. Fastställande av dagordning.
  7. Godkännande av protokoll från föregående medlemsmöte (årsmöte).
  8. Styrelsens och revisorernas berättelse.
  9. Fråga om ansvarsfrihet.
  10. Beslut om budget och avgifter.
  11. Val av styrelse
   – Ordförande för ett år.
   – Två eller tre ordinarie ledamöter (två vartannat år och tre vartannat år)
  12. Val av två revisorer.
  13. Val av valberedning.
  14. Behandling av inlämnade motioner och övriga i kallelsen upptagna ärenden.
  15. Övriga frågor.
  16. Mötets avslutande.

  Motioner till årsmötet skall vara inlämnade före januari månads utgång.

  Extra medlemsmöte anordnas när styrelsen finner detta lämpligt, när revisorerna så kräver, eller när minst 1/5 av medlemmarna skriftligen begär detta.

  Extra medlemsmöte anordnas senast 1 månad efter det att styrelsen mottagit begäran om detta.

  Varje medlem äger en röst.

  Omröstning sker öppet och avgöres med enkel röstövervikt, om inget annat bestämmes vid mötet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 5. STYRELSEN

  Styrelsen består av en ordförande och ytterligare 5 ordinarie ledamöter.

  Årsmötet väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år, dock så att halva antalet ledamöter nyväljs varje år.

  Årsmötet väljer en valberedning om 2 ledamöter jämte en suppleant för nominering av styrelse till nästa årsmöte. En av ledamöterna utses till sammankallande.

  Styrelsen skall senast 10 dagar efter årsmötet konstituera sig.

  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

  Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller när minst två av dess ledamöter gör framställning därom, dock minst en gång per kvartal. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

  Vid lika röstetal äger den fungerande ordföranden rätt att avge utslagsröst.

  Före januari månads utgång varje år har styrelsen att till revisorerna överlämna förvaltningsberättelse avseende föregående kalenderår.

 6. REVISION

  Vid ordinarie årsmöte utses för tiden till nästa ordinarie årsmöte två revisorer. Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och avger däröver berättelse.

 7. AVGIFTER

  Årsavgift fastställes vid ordinarie årsmöte. Årsavgiften skall inbetalas före april månads utgång varje år. Utebliven avgift medför uteslutning ur klubben.

 8. STADGEÄNDRING

  För ändring av dessa stadgar fordras samstämmiga beslut vid två medlemsmöten i följd, varav ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.

 9. UPPLÖSNING

  För upplösning av klubben erfordras beslut vid medlemsmöte varvid minst 90% av medlemmarna är överens därom. Mötet beslutar om hur eventuella tillgångar skall disponeras.

4 svar på ”Stadgar

 1. Pingback: tadalafil female

Lämna ett svar